We bieden onderwijs

op maat

PASSEND ONDERWIJS

De Wilgenhoek maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend onderwijs Zuid-Kennemerland. Dit samenwerkingsverband bestaat uit alle openbare scholen en zeven algemeen bijzondere scholen in de regio Zuid-Kennemerland. In totaal gaat het om 87 scholen van 23 schoolbesturen.

De Wilgenhoek is grotendeels klassikaal georganiseerd. De leerlingen van eenzelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. De leerkrachten proberen de leerstof te geven die bij uw kind past. Maar dat lukt niet altijd, omdat de problemen bij leerlingen soms heel complex en divers zijn. De leerkrachten zullen zo optimaal mogelijk inspelen op de individuele behoeften van de leerlingen. Passend onderwijs is een begrip dat we steeds verder ontwikkelen. Daarbij wordt gewerkt aan een didactisch concept dat ‘eigen’ is voor de Wilgenhoek.

De leerkrachten beschrijven de onderwijsbehoefte van de leerlingen zo concreet mogelijk. Af en toe wordt de deskundigheid van leraren van de speciale school voor basisonderwijs ingezet. Zij kunnen een leerling, op ons verzoek, komen observeren en passende handelingsadviezen geven. Op deze manier kunnen we op een reguliere school als De Wilgenhoek meer leerlingen met leerachterstanden of lichte gedragsproblematieken die ondersteuning geven die past bij hun behoefte.

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker diegenen die moeite hebben met het leren of die juist erg goed zijn. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten.

Op basis van pedagogisch/didactische en psychologische verslaglegging, observatiegegevens, en ef-fecten van handelingsplannen en ernst van het vertoonde gedrag, kan bepaald worden of bij de school sprake is van handelingsverlegenheid.

Handelingsverlegenheid ontstaat, als de basisschool samen met haar ketenpartners geen verant-woord antwoord / aanpak heeft op de begeleidingsbehoeften van het kind. Dit is het geval als het kind of de rest van de groep zich op de basisschool niet meer op een positieve manier kan ontwikkelen.

Wilt u meer lezen over het onderwijs- en ondersteuningsaanbod. Lees dan het onderwijsprofiel 2020-2021

TAALONDERSTEUNING

We werken op De Wilgenhoek met het een protocol dyslexie bij lees/spellingsproblematiek.

Bij signalering van een lees- en/of spellingachterstand bij een leerling biedt de leerkracht of onderwijs ondersteuner extra ondersteuning in de klas. De leerling wordt volgens het hierboven beschreven stappenplan gevolgd. Is de lees- en/of spellingsachterstand hardnekkig en zijn er signalen die op dyslexie wijzen, dan zal de intern begeleider, in overleg met de ouders, een dyslexiescreening afnemen om in beeld te brengen of er risico op dyslexie is. De ingezette ondersteuning in de subgroep van het groepsplan vormt de onderbouwing voor het onderzoek naar dyslexie. De aanvraag voor een dyslexie onderzoek kan op zijn vroegst halverwege groep 4 gedaan worden, omdat er sprake moet zijn van een achterstand van minimaal een jaar. School moet de hardnekkigheid kunnen aantonen en hanteert hiervoor de uitslagen van het Cito leerling volgsysteem, spelling en DMT. Vanaf schooljaar 2018-2019 zetten wij ook de resultaten bij Bouw! in. (een erkende interventie op zorgniveau 3)

Het Dyslexiecollectief is een organisatie, die regelmatig met De Wilgenhoek samenwerkt en waar het onderzoek kan worden afgenomen. De uitslag van het onderzoek wordt met de ouders en school besproken. Als er sprake is van zeer ernstige enkelvoudige dyslexie kan een beroep worden gedaan op vergoede diagnostiek en behandeling van dyslexie. De behandeling hiervan wordt door de praktijk van de behandelaar verzorgd.

Op school wordt een Kindplan dyslexie opgesteld en halfjaarlijks geëvalueerd. Hierin worden de compenserende en dispenserende en remediërende maatregelen beschreven op de dyslexie kaart.

Voor kinderen meet een meertalige achtergrond, of kinderen die de Nederlandse taal niet of beperkt machtig zijn leveren we maatwerk in samenwerking met het ITK (internationale taalklas) In schooljaar 2019-2020 intensiveren we die samenwerking.