We leren van

alles!

4 X WIJZER

We werken thematisch volgens de werkwijze 4xWijzer. Dat houdt in dat we de vakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur clusteren en de kinderen ontdekkend en onderzoekend leren antwoorden op hun vragen te vinden. 

4xWIJZER in alle groepen bij ons op school!

Het onderwijs en de maatschappij veranderen voortdurend en wij willen ons eigen handelen en onderwijs kritisch blijven evalueren en zo nodig bijstellen. Het afgelopen schooljaar heeft het team de ambitie voor goed onderwijs gedefinieerd.

Naast een goede basis op het gebied van taal en rekenen willen we onze leerlingen, samen met de ouders, vooral de volgende vaardigheden laten ontwikkelen: – zelfbewustzijn/zelfreflectie – creatief denken (‘out of the box’ / probleemoplossend) – samenwerken – doorzettingsvermogen.

Die vaardigheden willen wij hen leren vanuit een uitdagende leeromgeving die kinderen uitlokt om nieuwsgierig op zoek te gaan naar antwoorden. Toen we deze ambitie formuleerden bespraken we dat de huidige lesmethoden wereldoriëntatie niet meer passend zijn bij deze visie op goed onderwijs. De structuur van het lesaanbod is bij al deze methoden redelijk vergelijkbaar. Niet een manier om nieuwsgierigheid kwijt te kunnen, om te leren samenwerken en om creativiteit en zelfreflectie te stimuleren. We willen kinderen juist meer uitdagen, actieve betrokkenheid stimuleren, leerbehoeften (h)erkennen en aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen, bij hun talenten. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een andere aanpak.

Thematisch werken in een uitdagende leeromgeving, waarom?

Wij kiezen voor thematisch werken, omdat het veel voordelen met zich mee brengt. Voordelen van deze manier van werken zijn dat:

1. leerlingen een actieve leerhouding aannemen;

2. leerlingen actief bezig zijn en leren initiatief te nemen, leer- en onderzoeksvragen opstellen en leren presenteren. Door op deze manier in een thema te werken zijn kinderen authentiek aan het leren: de leerstof valt in een betekenisvolle en zinvolle context, waardoor een betere inbedding van de nieuwe kennis plaatsvindt. De op school opgedane kennis, inzichten, vaardigheden en attituden zullen dus onmiddellijk betekenis hebben binnen de belevingswereld van kinderen en dus beter beklijven.

3. leerlingen met elkaar samenwerken; Er ontstaat een groepsgevoel omdat alle kinderen vanuit hun eigen talenten en competenties meedoen en betrokken zijn en dat heeft een positief effect op het pedagogisch klimaat in de klas. Binnen een thema kunnen nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan omdat kinderen vanuit verschillende talenten met elkaar samen kunnen werken. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die kinderen in de toekomst nodig hebben.

4. het leerrendement hoger ligt; Iedereen mag als expert op zijn gebied optreden en zo wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van talent. Individueel leren, samenwerkend leren in groepjes en klassikaal leren worden natuurlijkerwijs afgewisseld, de positieve eigenschappen van die manieren van leren komen volledig tot hun recht.

5. het onderwijs veel aantrekkelijker wordt. Door aan te sluiten bij de vragen die bij kinderen leven wordt de leerstof aantrekkelijker en uitdagender en denken we hun nieuwsgierigheid te kunnen prikkelen. Door de ouders op de hoogte te stellen van de thema’s ontstaat er ene grote betrokkenheid bij het leerproces en ervaren kinderen een natuurlijke verbinding tussen school en thuis.

Welke keuze is gemaakt?
Alles afwegende hebben we voor de invoering van 4x wijzer gekozen. Sinds een aantal jaar is 4xWijzer bij ons gefaseerd ingevoerd. Hier worden we in begeleid door Marco Bastmeijer, de ontwikkelaar van deze aanpak.

Wat zien we over vier jaar in de groepen?
Vanaf groep 1/2 zullen ’s ochtends de basisvaardigheden rekenen, taal, spelling, lezen, schrijven etc. centraal staan in de lessen. In de middag zal er in periodes van 3 weken thematisch worden gewerkt. In de groepen 1 t/m 4 wordt gewerkt aan een algemeen wereld oriënterend thema. De groepen 5 t/m 8 zullen werken aan een geschiedenis-, aardrijkskunde- of natuurthema zoals bijvoorbeeld: De Romeinen, China of Dieren op de Veluwe.

Binnen het thema worden drie belangrijke interventies gehanteerd:
De groepsgerichte leerkrachtles Minimaal eenmaal per week geeft de leerkracht zijn of haar themales: Vertelt het verhaal, nodigt een deskundige uit, organiseert een excursie, houdt een kringgesprek, benut zijn digitale schoolbord, verhaalt zijn belevenissen, geeft instructie, enz.

Keuzemomenten Gedurende een tweetal momenten per week hebben de kinderen de gelegenheid om op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten (intelligenties) het thema verder te verkennen, te onderzoeken en te ervaren. Hierbij maken ze gebruik van opdrachtkaarten.

De rijke leeromgeving De leerkracht, de kinderen en allen die daar een steentje aan bij kunnen (willen) dragen zorgen voor een leerrijke omgeving in de klas en daarbuiten.

We hopen dat u net als de leerlingen en ons enthousiast bent geworden over deze onderwijskundige ontwikkelingen en houden u ook in de komende jaren natuurlijk goed op de hoogte via het Wilgentakje, onze website en door het organiseren van inloopmomenten. Maar we hopen vooral dat de kinderen vol verhalen thuis komen!

Het thema ‘Gevaar’ heeft tot prachtige resultaten geleid! Door de hele school heen leerden de kinderen over de 2e Wereldoorlog, Dinosauriërs en de tijd van ontdekkingen!

Marco Bastmeijer legt in een film van 6 minuten uit hoe 4XWijzer werkt en welke leerstijlen we onderscheiden.

Wat houdt 4xwijzer nu precies in?
Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur worden in blokken aangeboden. Binnen deze blokken staat één thema centraal. Binnen ieder thema wordt steeds gewerkt met VIER stappen:

De V van Vragen. De leerkracht weet wat er geleerd moet worden, wat de (kern)doelen per schooljaar zijn en voor de gehele schooltijd. De leerkracht selecteert vragen waarmee de kerndoelen gedekt worden. Deze vragen komen op het Vragenbord, en worden bij de start van de les of het thema met de kinderen besproken zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. De kinderen moeten aan het eind van de periode het antwoord op de vragen weten.

De I van Ik. Het zou een gemiste kans zijn het kind en de al aanwezige kennis te passeren. Daarom staan we bij stap 2 stil bij de vragen “Wat weet ik al?” en “Wat zou ik willen weten?”. Hierdoor worden kinderen nog meer betrokken bij het onderwerp en wordt de kans geboden verschillen in diepgang te creëren.

De E van Experimenteren en Ervaren. Met name binnen de thema’s kan ruimte gegeven worden aan de talenten van de kinderen. Door kinderen keuzes te geven of zelf mogelijkheden te laten bedenken kunnen kinderen op hun eigen manier ervaren, experimenteren en ontdekken. Dit doen we door gebruik te maken van een keuze uit opdrachtkaarten die gebaseerd zijn op meervoudige intelligenties. De kinderen zijn vrij om een kaart te kiezen, maar uiteraard onder toeziend oog van de leerkracht.

De R van Resultaat. We moeten weten waar we het voor doen. Daarom eindigt de les of het thema met het meten van het resultaat. Dit zijn de vragen die beantwoord moeten worden en bij de thema’s tevens de uitgewerkte opdrachten waar de kinderen een presentatie over kunnen geven. Wat heb je geleerd in de afgelopen drie weken?