We bieden onderwijs

op maat

PASSEND ONDERWIJS

De Wilgenhoek maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend onderwijs Zuid-Kennemerland. Dit samenwerkingsverband bestaat uit alle openbare scholen en zeven algemeen bijzondere scholen in de regio Zuid-Kennemerland. In totaal gaat het om 87 scholen van 23 schoolbesturen.

De Wilgenhoek is grotendeels klassikaal georganiseerd. De leerlingen van eenzelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. De leerkrachten proberen de leerstof te geven die bij uw kind past. Maar dat lukt niet altijd, omdat de problemen bij leerlingen soms heel complex en divers zijn. De leerkrach-ten zullen zo optimaal mogelijk inspelen op de individuele behoeften van de leerlingen. Passend on-derwijs is een begrip dat we steeds verder ontwikkelen. Daarbij wordt gewerkt aan een didactisch concept dat ‘eigen’ is voor de Wilgenhoek.

De leerkrachten beschrijven de onderwijsbehoefte van de leerlingen zo concreet mogelijk. Af en toe wordt de deskundigheid van leraren van de speciale school voor basisonderwijs ingezet. Zij kunnen een leerling, op ons verzoek, komen observeren en passende handelingsadviezen geven. Op deze manier kunnen we op een reguliere school als De Wilgenhoek meer leerlingen met leerachterstanden of lichte gedragsproblematieken die ondersteuning geven die past bij hun behoefte.

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker diegenen die moeite hebben met het leren of die juist erg goed zijn. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten.

Op basis van pedagogisch/didactische en psychologische verslaglegging, observatiegegevens, en ef-fecten van handelingsplannen en ernst van het vertoonde gedrag, kan bepaald worden of bij de school sprake is van handelingsverlegenheid.

Handelingsverlegenheid ontstaat, als de basisschool samen met haar ketenpartners geen verant-woord antwoord / aanpak heeft op de begeleidingsbehoeften van het kind. Dit is het geval als het kind of de rest van de groep zich op de basisschool niet meer op een positieve manier kan ontwikkelen.

Wilt u meer lezen over het onderwijs- en ondersteuningsaanbod. Lees dan het onderwijsprofiel 17-18 van de Wilgenhoek.